لاندر سرباره / Slag Launder

 Manufacturing of Flash Smelting Furnace Slag Launders with internal cooling system - for the first time in Iran

ساخت لاندر سرباره کوره ذوب فلش دارای سیستم خنک کاری داخلی – برای اولین بار در ایران

کارفرما: شرکت ملی صنایع مس ایران – کارخانه مجتمع مس سرچشمه

Manufacturing of Flash Smelting Furnace Slag Launders with internal cooling system – for the first time in Iran

Client: National Iranian Copper Industries Co. (NICICO) – Sarcheshmeh Copper factory