در حال اجرایی

  • نصب و راه اندازی تجهیزات کارخانه فولاد راور کرمان 

کارفرما: شرکت کاوند نهان زمین 

– مونتاژ ۲۷۰ مجموعه واگن حمل بوته کوره تونلی

Compressor Room : نصب سازه، تجهیزات مکانیکال، خطوط لوله، برق و ابزار دقیق و راه اندازی واحد تولید هوای فشرده و هوای ابزار دقیق کارخانه

Bag Filter : نصب سازه، تجهیزات مکانیکال، خطوط لوله، برق و ابزار دقیق و راه اندازی ۵ مجموعه غبارگیر و تولید هوای فشرده مربوط به سیستمهای Loading, Unloading & Product کارخانه.

Air Cooler Unit : نصب سازه، تجهیزات مکانیکال، خطوط لوله، برق و ابزار دقیق و راه اندازی سیستم هوا خنک تجهیزات کارخانه.